מצלמה
בשידור חי

052-5111000

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע

תקנון

מבוא:

אתר SEASCHOOL (“האתר”) משמש למתן שירותים בתחום הכשרות לרישיונות ימים ("קורסים") ולמכירות ציוד ספורט ימי (“המוצרים”).
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת קורסים און-ליין ומוצרים פיזיים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין האתר ומפעיליו.

תנאי שימוש:

לפני הרישום באתר ורכישת מהמוצרים וטרם ביצוע התשלום, יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים באתר בכלל ובפרק "שאלות ותשובות" בפרט וכן בתקנון שלהלן. ביצוע פעולה כלשהי באתר מהווה אישור מצד המשתמש כי קרא והסכים לכל תנאי השימוש והאחריות.

מבצע התשלום באמצעות האתר הינו תושב מדינת ישראל, בעל תעודת זהות תקפה, או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל, או שותפות הרשומה כדין אצל רשם השותפויות בישראל.

במידה והתשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, מבצע התשלום מצהיר שהינו בעל כרטיס אשראי תקף אשר הונפק בישראל אצל אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי אישור העסקה/ביצוע התשלום באמצעות האתר ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את התשלום, מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקיום ביצוע תשלום החוב.

מחשב עיבוד הנתונים באתר מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות הפיננסיות המתבצעות באתר והרישומים יהוו ראיה בכל מקרה של מחלוקת ו/או העדר בהירות בעניין התשלום. שעון השרת ו/או רישומי SeaSchool יהווה ראיה סופית ומכרעת בסוגיית התאריך והשעה בה בוצעה פעולה כלשהי באתר, אם בוצעה.

כל פעילות באתר, לרבות ביצוע תשלומים תהא כפופה לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בישראל תהא סמכות בלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר ו/או הנובע מהאמור לעיל.

שימוש בשם בדוי ו/או פרטים בדויים ו/א כוזבים לרבות התחזות לאדם אחר ו/או גוף אחר, מהווים עבירה פלילית. נגד המשתמשים בפרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים כספיים, תדמיתים ואחרים העלולים להיגרם ל- SeaSchool.

SeaSchool מחויבת רק על פי תנאי השימוש שפורטו לעיל ולא תהיה אחראית מכוח כל מצג אחר, SeaSchool לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא יגרם ללקוח/למשתמש ו/או לכל צד שלישי בכל מקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע תשלומים באופן כלשהו באמצעות האתר ו/או שימוש בלתי חוקי באתר ו/או בכרטיס האשראי, למעט במקרה של מעשה מכוון של SeaSchool המהווה רשלנות חמורה מצד SeaSchool. אין באמור כדי לגרוע מההגנות העומדות ל- SeaSchool מכוח כל דין.

אבטחה:

אתר SeaSchool מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL. סליקת כרטיסי האשראי אינה מתבצעת באתר SeaSchool אלא חברת קארדקום בע"מ https://cardcom.solutions ומתבצעת על אחריותה. האחריות של חברות האשראי הניתנת ללקוח בגין בצוע תשלומים בכרטיס חיוב באמצעות האתר מוגבלת לאחריות המוטלת על חברות כרטיסי החיוב על פי חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו -1986 וכפי שיעודכן מעת לעת.

 • SeaSchool, כמו גם גורמי משנה נוספים הפועלים מטעם SeaSchool ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • SeaSchool נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת SeaSchool ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא SeaSchool אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • SeaSchool מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • כפתור “אישור הזמנה” או "רישום לקורס" יש משום הסכמה ל-SeaSchool או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של SeaSchool. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של SeaSchool התקשר לטלפון: 052-5111000. באמצעות לחיצה על כפתור “אישור הזמנה” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

הגנה על פרטיות:

פרטי כרטיס האשראי אנים נשמרים על שרתי SeaSchool. כל הפרטים הממולאים בטופס הרישום נשארים על השרת של SeaSchool ולא נעשה בהם כל שימוש מעבר לשימוש בקורס ופרטים אילו לא מועברים לצד ג'.

זכויות יוצרים:

כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של SeaSchool ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי SeaSchool באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של SeaSchool או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי ו/או שאינו מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של SeaSchool. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים התכנים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית ל- SeaSchool, שמורים ל-SeaSchool. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמה של מפעילת האתר בכתב ומראש.

שירות לקוחות:

בכל שאלה או בירור לגבי הקורסים או המוצרים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 052-5111000 או באמצעות המייל mail@seaschool.co.il.

 

תנאים לגבי רכישת קורסים:

מדיניות ביטול עסקה והחזרים:

רישום לקורס ופתיחת הרשאת הכניסה לאזור המנויים באתר מהווה אישור לקבלת הקורס דרך האתר.

עד חודש ימים מהרישום ניתן לבטל את הלימודים ולקבל החזר כספי עבור החלק המעשי בלימודים בסכום של 400 שקלים בקורס של האופנוע-ים, 550 שקלים בקורס של סירת המנוע, ו- 700 שקלים בקורס המשולב, עבור מי ששילם את מחיר המחירון המופיע באתר. במקרה של שינמוך קורס (לדוגמא, ביטול קורס סירה מהקורס המשולב) יזוכה סכום ההפרש בין הקורסים תוך הפחתת סכום של 100 ש"ח. במידה וניתנה הנחה ממחיר המחירון, הנחה זו תקוזז מההחזר. במידה וניתנו מבצעים כגון פריטים בהנחה, תקוזז עלותם מעלות ההחזר.

הביטול צריך להיעשות בכתב על ידי הלקוח ששילם עבור הקורס. ההחזר יתבצע אך ורק למשלם. בתום 6 חודשים מיום התשלום תפוג זכות הלימודים.

תוקף הקורס:

תוקף הקורס הוא עד למעבר מוצלח של הטסט ו/או עד שישה חודשים - המוקדם מבין שניהם. בתום 6 חודשים מתאריך הרישום המקורי, גם אם התלמיד לא סיים את הלימודים, לא ניתן יהיה לחדש את הלימודים ויהיה צורך להירשם ולרכוש את הקורס מחדש בתשלום מלא.

קבלנות הקורס:

לאחר מעבר של מבחן התאוריה ייקבע לתלמיד מועד לטסט והשיעורים יבוצעו בסמוך לטסט. התשלום אותו משלם התלמיד בעת רכישת הקורס הינו בקבלנות מלאה עד קבלת הרישיון. כמות השיעורים הניתנים לתלמיד נתונים להחלטתו הבלעדית של המדריך. תלמיד שמעוניין לקבל שיעורים נוספים יוכל לבקש מהמדריך אולם המדריך יקבע אם התלמיד מוכן לגשת למבחן ויחליט על כמות השיעורים הניתנים.

שימוש לא חוקי בהרשאות הכניסה לקורס:

ההרשאה לאתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה וינתנו רק לרוכש הקורס. תלמיד לא יאפשר לאחר להשתמש בפרטי ההרשאה שניתנו לו ולא יאפשר כניסה לאזור הלימודים באתר לאחר. במידה ויעשה כן יופסקו הלימודים במיידית, ההרשאה לאתר תבוטל ולא יתבצע כל החזר כספי לתלמיד.

מדיניות אחריות:

הקורס כולל 2 חלקים. קורס התאוריה והקורס המעשי.

קורס התאוריה - ניתן ללקוח באמצעות אתר האינטרנט של SeaSchool. במידה ומסיבה כלשהיא אתר האינטרנט לא יהיה נגיש ללקוח עקב תקלה טכנית מהצד של SeaSchool לפרק זמן העולה על שבעה ימים, תבוטל העסקה (הקורס האינטרנט והקורס המעשי) וסכום הרכישה יוחזר ללקוח במלואו.

הקורס המעשי - ניתן ללקות בתום קורס התאוריה ולאחר מעבר מבחן התאוריה. במידה ונבצר מ- SeaSchool לספק ללקוח את הקורס המעשי, יוחזרו ללקוח התשלומים בהתאים לתנאי "ביטול עסקה והחזרים" שבפרק זה.

במקרים אילו לא יהיה כל טענות ללקוח כלפי SeaSchool על ביטול הקורסים.

 

תנאים לגבי רכישת מוצרים:

רכישת המוצרים באתר:

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, תשלום בביט או תשלום ב- PayPal. העסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי, הופעת התשלום בחשבון הבנק של SeaSchool במצב של העברה בנקאית או הופעת התשלום בחשבון ה- PayPal.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.
 • SeaSchool שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

מדיניות החזרים - המוצרים:

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של SeaSchool. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר ל- SeaSchool כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
 • במקרה של ביטול העסקה לפני שההמוצר נשלח אל הלקוח, תחזיר SeaSchool ללקוח את סכום העסקה.
 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהמוצר נשלח אל הלקוח, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה ל- SeaSchool, זאת בנוסף לדמי הביטול.
  מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. SeaSchool לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר:

 • SeaSchool תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 15 ימי עסקים.
 • SeaSchool לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי SeaSchool / או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.
 • מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

אחריות ושירות:

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי SeaSchool.
 • האחריות למוצרים ניתנת לתקופה של שלושה חודשים מיום הרכישה.
 • האחריות הינה לפי הגדרות היצרן.
 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות אתר המכירות https://www.seaschool.co.il/shop.
  SeaSchool שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של SeaSchool ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 • אחריות SeaSchool לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה לרבות קרע, שבר או סדק.
 • SeaSchool לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של SeaSchool.
 • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 052-5111000.

מבצע "מכנסי מגן ונרתיק לטלפון" חינם עם הרישום:

 • תנאים אילו רלוונטיים כל עוד המבצע בתוקף.
 • SeaSchool רשאית להפסיק את המבצע בכל נקודת זמן.
 • מידות מכנסי המגן יהיו לפי המלאי הקיים בחנות SeaSchool. Seaschool לא מתחייבת בקיום מלאי של כל המידות.
 • המוצרים יהיו זמינים לאיסוף במשרדי SeaSchool בחיפה. לקוח שיהיה מעוניין במשלוח ישלם את עלות המשלוח על פי המופיע בחנות של SeaSchool.

 

מבצע "קורס תאוריה לסירה עוצמה ב' חינם":

 • תנאים אילו רלוונטיים כל עוד המבצע בתוקף.
 • SeaSchool רשאית להפסיק את המבצע בכל נקודת זמן.
 • המבצע הוא עבור הקורס האינטרנטי (ערכת הלימוד באתר של SeaSchool) עבור התאוריה לסירת מנוע עוצמה ב' (משיט 13).
 • תוקף הלימוד בערכת הלימוד האינטרנטית יהיה בתוך מסגרת 6 החודשים של תוקף הקורס של עוצמה א המקורי ולא יחרוג ממנו - בתום חצי שנה מהרישום לעוצמה א' תיסגר ההרשאה של התלמיד לערכת הלימוד לעוצמה ב'.

 

 

 

צלצל עכשיו עד 12 בלילה, 7 ימים בשבוע:

052-5111000